สำนักปลัด

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

 • งานสาธารณสุข
 • งานรักษาสิ่งแวดล้อม
 • งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานวิชาการการศึกษา
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานนโยบายและแผน
 • งานประปา
 • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • งานส่งเสริมการเกษตรบทความข่าวสาร สำนักปลัดฯ