image
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้
  • งานธุรการ-บริหารทั่วไป (กองคลัง)
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานจัดเก็บ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการใช้จ่า่ยงบประมาณประจำปี(ที่ผ่านมา)

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)