กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 


มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

  • งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
  • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

  
บทความข่าวสาร กองช่าง