กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การร่วมวางแผน การร่วมดำเนินการ การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น