โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖

31 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖
 

ด้วยอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ พบว่าในพื้นที่ตำบลสิงห์ มีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิด ได้แก่ ไก่พื้นเมือง แพะ โคเนื้อ สุกร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงแพะ โคเนื้อ และสุกรเพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน แต่รายได้ดังกล่าวหมดไปกับการลงทุนค่าอาหารและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่สูง เช่น การขาดแคลนอาหารสัตว์ การขาดพ่อแม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์ มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาด
ดังนั้น แผนงานเกษตร จึงพิจารณาความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เสนอจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมโคเข้ามาช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือประชาชนในพื้นที่จะสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ และสามารถเพิ่มคุณภาพยกระดับสายพันธุ์ให้กับโคเนื้อในพื้นที่เพิ่มโอกาสในการการตลาดให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ 
ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ดังนี้
o ดำเนินการสำรวจข้อมูลหรืออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
o ติดต่อประสานงาน พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เช่น งานผสมเทียมโค และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่
และตามภารกิจถ่ายโอน
 
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานผสมเทียมโคเนื้อ 
ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเลี้ยงวัวได้ คงเหลือแต่กลุ่มผู้เลี้ยงโครายใหญ่ที่มีพ่อโคคุมภายในฝูง ทำให้ยังไม่มีผู้ขอใช้บริการโครงการผสมเทียมโค
 
ปัญหา / อุปสรรค
๑ เจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์ และทักษะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน
๒ ประชาชนผู้เลี้ยงโค มีทั้งสนใจและไม่สนใจในเทคโนโลยีการผสมเทียม เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ จึงมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา ถึงแม้จะสามารถกำหนดสายพันธุ์ได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงได้อย่างมากก็ตาม


ข้อเสนอแนะในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงงานในอนาคต
๑ เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้และนำมาปรับใช้ในหน้าที่ต่อไป
๒ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสนใจการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนต่อไป

 
วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้