การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/O38_1_ประมวลจริยธรรมข้าราชก_พนักงาน_และลูกจ้าง.pdf

 

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/O38_2_โครงการทำบุญตักบาตร_วันมาฆบูชา.pdf