แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.สิงห์

  

เลือกประเภทหัวข้อประเมินแบบประเมินจากงาน กำหนดระยะเวลา
    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
งานบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตสำนักงาน15-30 กันยายน 2561  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  

งานบริการ อบต.สิงห์

ตลอดปี

   

 

แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริการ อบต.สิงห์

แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.สิงห์

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน

แบบลงทะเบียนสุนัขและแมว-ออนไลน์ ประจำปี 2565