โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ฝjายนิติบัญญัติ/สภา อบต
บริหารงานโดย

นางทำนอง  ศรีราจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ฝ่ายบริหาร
บริหารงานโดย

นายศักดิ์ชาย  เสงี่ยมไพศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สำนักงานอบต.สิงห์
บริหารงานโดย
 
จ่าเอกอัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์