คำถามที่พบบ่อย

เบี้ยยังชีพ

ให้แจ้งกับฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตเดิมก่อน

แล้วจึงมาแจ้งที่ ส่วนงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สิงห์

เบี้ยผู้พิการจะจ่ายให้เป็นรายเดือนๆละ 800.-บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือน โดยจัดสรรตามช่วงอายุ ดังนี้
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600.-บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700.-บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800.- บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000.- บาท

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง (บัตรประจำตัวผู้พิการให้ออกโดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ บ้านราชวิถี)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณียื่นคำร้องแทน
1.ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ  จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ หากเป็นสมุดบัญชีธนาคารผู้อื่น ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร


.หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณียื่นคำร้องแทน
1.ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

**หมายเหตุ หากเป็นสมุดบัญชีธนาคารผู้อื่น ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ตำบลสิงห์
3.เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 (กรณีรับลงทะเบียนในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560)
4.ไม่เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จ รายเดือน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ : แนวทางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมีดังนี้

การรับขึ้นทะเบียนจะรับในช่วงเดือน 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

โดยผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินดือนหรือรายได้จากรัฐ

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

สามารถติดต่อมาที่ งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด  อบต.สิงห์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 34 670253 ตลอดวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้