นโยบายผู้บริหาร พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เป็นการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

 มีนโยบาย และแนวทางดังนี้