ภาพกิจกรรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สิงห์

473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาพกิจกรรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สิงห์

นายอาจิณ  วรรณโส

บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่่ 5

     นางลำญวน  เขียวชอุ่ม 

บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่่ 5

   น.ส.กัญญา  เอกวิจิตร     บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่่ 5

    น.ส.สุพัฒน์  กอฟัก

บ้านเลขที่  106 หมู่ที่่ 5

   นายสุชาติ    ศรีอ่อน

บ้านเลขที่ 29/2  หมู่ที่่ 5

  น.ส.ศศิพร  พระแท่น   

บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่่ 5

   นางสำรวย  พระแท่น       บ้านเลขที่  172 หมู่ที่่ 5

  นายสราวุธ   บุตรยัด     

บ้านเลขที่  119 หมู่ที่่ 5

 นางยุพา  ห้วยหงษ์ทอง 

บ้านเลขที่  33/1 หมู่ที่่ 5

       นายประทิน  กอฟัก       บ้านเลขที่  171 หมู่ที่่ 5

  น.ส.วันวิสา  บัวทอง     

บ้านเลขที่  30/9 หมู่ที่่ 5

   นายสุภาพ  กอฟัก       

บ้านเลขที่  30 หมู่ที่่ 5

    นายบุญชู ศรีราจันทร์   
 บ้านเลขที่่  119 หมู่ที่่ 4

 

        นางโสรส  มีจันทร์เพ็ชร         บ้านเลขที่่ 66/1 หมู่ที่่ 4

 

   นายสายัน  จันทร์ที        บ้านเลขที่่  87/3 หมู่ที่่ 4 

    นางสร้อย  ขำประสาท       บ้านเลขที่่  70 หมู่ที่่  4
      นางศรีแพร  ฉายเทียมรัศ           บ้านเลขที่่ 148/1 หมู่ที่่  4
    น.ส.อำพันธ์ุ สิงหรา         บ้านเลขที่ 121/5 ม.4
          นายไพรัช สิงหรา          บ้านเลขที่่  121/4 หมู่ที่่  4
    นางนันทนา  พรายทอง             บ้านเลขที่่  12/5 หมู่ที่่  4
นายทองพูน  ฉายเทียมรัศ บ้านเลขที่  148 ม.4
 
นางสุประภา  ขำประสาท  บ้านเลขที่่ 75 หมู่ที่่  4
นางอลิชา  วชิรพันธ์วิชาญ      บ้านเลขที่  11/9 ม.4
นางสำใย  สร้อยดอกจิก  บ้านเลขที่ 11 ม.4
นางนงค์น้อย สายทอง   บ้านเลขที่  57 หมู่ที่่ 2
นางน้ำค้าง สุภาพ                บ้านเลขที่  85/3 หมู่ที่่  2
      นางบุญมา อิ่มนุ้ย       บ้านเลขที่  157 หมู่ที่่ 2
 
 
 
นายสมศักดิ์  เกียรติวนาวุฒิ บ้านเลขที่่ 199  หมู่ที่่ 2

           นางสมใจ  พรมนัส               บ้านเลขที่  39/2  หมู่ที่่ 2

นางสำเนียง มูลสวัสดิ์ บ้านเลขที่   93 หมู่ที่่  2

นายชัยณรงค์ มูลสวัสดิ์   บ้านเลขที่  140 หมู่ที่่  2

      นายประสิทธิ์ ห้วยหงษ์ทอง        บ้านเลขที่  77/1 หมู่ที่  2

        นายยอด  อิ่มพลับ            บ้านเลขที่่  155 หมู่ที่่ 2

       นายยุทธนา  อิ่มนุ้ย          บ้านเลขที่่  87  หมู่ที่่ 2

 

        นางทองสุข  กล้าหาญ          บ้านเลขที่่  133 หมู่ที่่  6

     

    นางระเบียบ  เซี่ยงเจ้ว      บ้านเลขที่ 166 ม.6

        นางลิ้นจี่  ฤทธิเดช           บ้านเลขที่  186  หมู่ที่  6

         นางสาวลัดดา  เกตุแก้ว             บ้านเลขที่  101/1 หมู่ที่  6

  นางสาวสมจิต  เกตุแก้ว    บ้านเลขที่  58 หมู่ที่  6

       นายโสภี แก้วสดใส             บ้านเลขที่  48หมู่ที่  6

             นายนพเก้า  เกตุแก้ว                  บ้านเลขที่  1011 หมู่ที่  6

  นายบรรจง  พิมพ์ใหญ่         บ้านเลขที่  47/1 หมู่ที่  6

   นายประทีป  ฤทธิเดช         บ้านเลขที่  134  หมู่ที่  6

       นายประภาส  โพธิ์ทอง          บ้านเลขที่  39 หมู่ที่  6

 
นางสาวชูศรี  จุลตะนัย   
บ้านเลขที่ 72/1 ม.6

นางสาวสุกัญญา ศรีนิล  บ้านเลขที่  97 หมู่ที่่  6

        นางสาวพัชรีภร  เสนเข้ม         บ้านเลขที่  183 หมู่ที่่  6

     นายสายัน  เกตุแก้ว
บ้านเลขที่  100  หมู่ที่่  6
นางสาวอรพินท์  เกตุแก้ว 
บ้านเลขที่  193 หมู่ที่่  6

 

            นางจันทร์ดี พุมเรียง             บ้านเลขที่่ 78/2   หมู่ที่่  1

 

           นางทองคำ ใจดี                บ้านเลขที่่ 171/2 หมู่ที่่  1

 

       นางน้ำค้าง นพวงศ์         บ้านเลขที่่ 21/3  หมู่ที่่  1

 

             นางนุชนาถ  พุ่มปรีชา                บ้านเลขที่่ 308/1 หมู่ที่่  1 

 

 

             นางบัวไข่ หันกรา              บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ที่่  1 

 

   นางรำญวน ยงหวาน      บ้านเลขที่่ 21/3 หมู่ที่่  1

 

 

       นางวิลาวัลย์ วิจิตรแพทย์            บ้านเลขที่ 285  หมู่ที่่  1

 

     นางสมจิตร เครือเมฆ        บ้านเลขที่่ 12/2 หมู่ที่่  1

 

    นางสายทอง สาหร่าย     บ้านเลขที่  129/4 หมู่ที่่  1

 

             นางสาวน้ำทิพย์  สัตย์ซื่อ             บ้านเลขที่  418 หมู่ที่่  1

 

        นางอารีย์ พุมเรียง            บ้านเลขที่  50 หมู่ที่่  1

                                 

       นางสาวปาณิสรา  ตั้งอมรวิวัฒน์        บ้านเลขที่  147/1 หมู่ที่่  1

         นายสมพิศ  ดอนจุ้ย                        บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่่  1

 นางสาวลัดดา มั่นคงดี               บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่่  1

                          นายหนูกัน  ปานไธ  สง         บ้านเลขที่ 137  หมู่ที่่  1

     นางจารุณี แร่ทอง                 บ้านเลขที่  97  หมู่ที่่  3

นางศรีนวล   ค้ำชู                   บ้านเลขที่ 31หมู่ที่่  3  

  นางสาวกิมหงวน พัฒอินทรื      บ้านเลขที่  98  หมู่ที่่  3

  นายณรงค์ศักดิ์ พ่วงโสม                บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่่  3 

 นายรติชัย    ค้ำชู                           บ้านเลขที่่ 179  หมู่ที่่  3

   นางสำเริง มูลระหัด                  บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่่  3

 นายไวพจน์ แก้วเกิด                     บ้านเลขที่   30/1 ม.3

 นายขวัญชัย ว่องไว                         บ้านเลขที่่  66 ม.3

 

 

 

 

 

                                 


  นางสุนันท์   คำ้ชู                     บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่่  3

   นายมังกร  ศรีสำลี                          บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่่  3

 

    นายผ่อง  เรืองฤทธิ์             บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่่  3
                                                                                   นางสุจิน  ใจซื่อ            บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่่  3    นายปรีชา  ศรีสำลี              บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่่  3    นางกัลยา ศรีสำลี                  บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่่ 3
         นางสมร ศรีสำลี              บ้านเลขที่ 14/1  หมู่ที่่ 3 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้