โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

27 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล
ตามที่ แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2566 ระหว่าง กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปนั้น
แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงเสนอจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖6 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีแนวทางดำเนินกิจกรรมจัดซื้อวัคซีนให้กับสัตว์ควบคุมที่ขึ้นทะเบียนตาม โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยมีเป้าหมายจัดซื้อและดำเนินการฉีดให้ได้ร้อยละ 80 จากข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

๑.  กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑.๑ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๒ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒.  วัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่  ๒๒ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓.  ตั้งงบประมาณที่ดำเนินการ  จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย

ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖   แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และโอนงบเพิ่มเติม ๙,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐ บาท

(งบประมาณจากเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีน)

๔.  ผลการดำเนินงานคล้องกับงาน

*  ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี/ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

*  ยุทธศาสตร์จังหวัด /ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

*  แผนพัฒนาท้องถิ่น / พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน

*  จำแนกงบประมาณด้าน/สาธารณสุข   แผนงาน/สาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ตัวบ่งชี้)

๑) มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

๒) พื้นที่มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน


ตัวชี้วัด        

๑) มีการจัดซื้อวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามข้อมูลการสำรวจ รอบที่ ๑

๒) มีข้อมูลสัตว์ควบคุมในพื้นที่ที่รับวัคซีน เพื่อประเมินความปลอดภัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่

๕. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

๕.๑ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ร่วมดำเนินการเป็นฝ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานโครงการฯ  จำนวน ๑,๙๐๐ โด๊ส (ตามข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีวัคซีนคงเหลือที่ยังสามารถใช้งานได้จากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๐ โด๊ส ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีวัคซีนดำเนินการทั้งสิ้น ๒,๐๕๐ โด๊ส

๕.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว  โดยมีสัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด มีวัคซีนเสียหายระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๐ โด๊ส คงเหลือวัคซีนทั้งสิ้น ๒๐๐ โด๊ส รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๖.  ปัญหา / อุปสรรค

๖.๑ สัตว์เลี้ยงที่ขอขึ้นทะเบียนรับวัคซีนไม่ครบทุกตัว เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงบางส่วนที่เจ้าของไม่สามารถจับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้และเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วนไม่สะดวกจับสุนัขและแมวรับวัคซีนตามช่วงเวลาที่กำหนดตามประกาศได้

๖.๒ ในระหว่างการปฏิบัติงานพบว่า มีสัตว์เลี้ยงบางตัว ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถจับให้สัตว์อยู่นิ่งได้ในขณะฉีดวัคซีน ทำให้เกิดการสูญเสียวัคซีนได้

๗.  ผลการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา

๗.๑ มีประชาชนที่ไม่สะดวกรับวัคซีนในวันและเวลาที่ประกาศ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ประกาศกำหนดรณรงค์ฉีดวัคซีน หรือก่อนเริ่มเข้าดำเนินการในพื้นที่ของผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับวัคซีนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนตามที่นัดหมาย

๗.๒ สุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้สำรวจมีเกิดและตายเพิ่มขึ้นหลังจากที่สำรวจ คณะทำงานจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการฉีดวัคซีน โดยฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนที่ยังคงอยู่ และสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสามารถจับให้เจ้าหน้าที่ได้ เพื่อทดแทนสัตว์เลี้ยงที่สูญหายและตายหลังจากขึ้นทะเบียน และเพื่อให้การรณรงค์เป็นไปได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่รวมถึงสามารถใช้วัคซีนและงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

๘. ข้อเสนอแนะในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงงานในอนาคต

๘.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้สามารถดำเนินการได้ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ สวิงจับบังคับสำหรับสุนัขและแมวที่ไม่สามารถจับได้โดยตรง สัตว์ดุร้าย ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวสัตว์ได้ และเจ้าของเองไม่สามารถจับตัวสัตว์ได้นั้น สามารถใช้สวิงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับบังคับสัตว์แทนได้ ช่วยให้สะดวกและเข้าถึงตัวสัตว์ในการดำเนินการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น โดยนำสวิงครอบตัวสัตว์ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถกระดุกกระดิกเคลื่อนตัวได้มากนักจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะถูกกัดหรือถูกข่วน

๘.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ปรอทแบบธรรมดา เครื่องวัด บันทึกอุณหภูมิ(data logger) และไอซ์แพ๊ค

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้