สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ปลัด อบต.สิงห์

 

ส่วนงานราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

สำนักปลัด

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานนโยบายและแผน
 • งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
 • งานวิชาการการศึกษา
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
   • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   • งานประถมศึกษา
 • งานสาธารณสุข
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานรักษาสิ่งแวดล้อม
 • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • งานประปา
image
กองคลัง 
มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้
 • งานธุรการ-บริหารทั่วไป (กองคลัง)
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานจัดเก็บ
image

กองช่าง 

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

 • งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
image

สำนักปลัด

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานนโยบายและแผน
 • งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
 • งานวิชาการการศึกษา
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
   • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   • งานประถมศึกษา
 • งานสาธารณสุข
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานรักษาสิ่งแวดล้อม
 • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • งานประปา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานธุรการ บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล

งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานป้องกัน ฯลฯ

งานวิชาการการศึกษา

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานธุรการ บริหารงานทั่วไป(การศึกษา)

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานสาธารณสุข

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานสาธารณสุข

งานพัฒนาชุมชน

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานพัฒนาชุมชน

งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานส่งเสริมการเกษตร

งานรักษาสิ่งแวดล้อม