สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ปลัด อบต.สิงห์


ตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้ 

- ควบคุมภายใน

- การบริหารความเสี่ยง

 

ส่วนงานราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
image

กองช่าง 

มีหน้าที่ดูแลงานดังนี้

  • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานธุรการ บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล

งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานป้องกัน ฯลฯ

งานวิชาการการศึกษา

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานธุรการ บริหารงานทั่วไป(การศึกษา)

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานสาธารณสุข

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานสาธารณสุข

งานพัฒนาชุมชน

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานพัฒนาชุมชน

งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมการดำเนินงาน-งานส่งเสริมการเกษตร

งานรักษาสิ่งแวดล้อม