tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Cây mai vàng 100 năm tuổi có giá cho thuê 120 triệu đồng (30 อ่าน)

24 พ.ค. 2567 08:35

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng 100 năm tuổi c&oacute; gi&aacute; cho thu&ecirc; 120 triệu đồng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tại H&agrave; Nội, c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ c&oacute; t&aacute;n rộng 5m, cao 4m đang được b&aacute;o gia cay mai vang cho thu&ecirc; 110-120 triệu đồng trong dịp Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sắc hoa của c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ 100 năm tuổi.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng với c&agrave;nh, hoa, lộc biếc xum xu&ecirc;, đường k&iacute;nh th&acirc;n l&ecirc;n đến 40 cm, t&aacute;n rộng 5 m, cao 4 m, đang trở th&agrave;nh c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng đắt nhất tại chợ hoa Xu&acirc;n H&agrave; Nội 2024, g&acirc;y ch&uacute; &yacute; cho nhiều người.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhiều người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch khi đến chợ hoa đ&atilde; dừng ch&acirc;n ngắm nh&igrave;n v&agrave; chụp ảnh c&ugrave;ng c&acirc;y mai v&agrave;ng qu&yacute; hiếm n&agrave;y. Kh&ocirc;ng &iacute;t người tỏ ra ngỡ ng&agrave;ng trước vẻ đẹp v&agrave; sự uy nghi của c&acirc;y mai v&agrave;ng, với những c&aacute;nh hoa m&agrave;u hồng thắm nở rộ, tạo n&ecirc;n một bức tranh Tết rực rỡ v&agrave; đầy sức sống.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai v&agrave;ng, &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng, cho biết, &ocirc;ng đ&atilde; chăm s&oacute;c v&agrave; bảo quản c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y qua nhiều thế hệ gia đ&igrave;nh. "C&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị về mặt kinh tế m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một biểu tượng của sự bền bỉ v&agrave; vẻ đẹp truyền thống," &ocirc;ng H&ugrave;ng chia sẻ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Năm nay, nhu cầu thu&ecirc; c&acirc;y cảnh độc mai v&agrave;ng v&agrave; qu&yacute; hiếm để trang tr&iacute; nh&agrave; cửa trong dịp Tết tăng cao. C&acirc;y mai v&agrave;ng 100 năm tuổi kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của giới chơi c&acirc;y cảnh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một lựa chọn h&agrave;ng đầu của c&aacute;c doanh nghiệp, cơ quan muốn tạo điểm nhấn cho kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc v&agrave; thu h&uacute;t may mắn trong năm mới.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">D&ugrave; gi&aacute; thu&ecirc; cao, nhưng gi&aacute; trị m&agrave; c&acirc;y mai v&agrave;ng mang lại về cả mặt thẩm mỹ v&agrave; phong thủy khiến nhiều người kh&ocirc;ng ngần ngại chi ra số tiền lớn để sở hữu n&oacute; trong những ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. C&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một biểu tượng kh&ocirc;ng thể thiếu, l&agrave;m tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n rộn r&agrave;ng v&agrave; ấm c&uacute;ng cho mọi người.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&aacute;n c&acirc;y rộng 5 m được buộc lại cho gọn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Anh Trần Văn Minh (45 tuổi), chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai v&agrave;ng cho biết năm 2018, qua bạn b&egrave; giới thiệu, anh t&igrave;m đến gia đ&igrave;nh một l&atilde;o n&ocirc;ng ở x&atilde; T&acirc;n Hội, huyện Đan Phượng (H&agrave; Nội) để xem c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ. Thấy c&acirc;y được trồng trước nh&agrave; với vẻ đẹp hiếm c&oacute;, gia chủ cho biết c&acirc;y đ&atilde; gần 100 năm tuổi n&ecirc;n anh Minh đ&atilde; thuyết phục mua mai vang cho bằng được.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sau nhiều lần thương lượng, cuối c&ugrave;ng anh Minh đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc mua lại c&acirc;y mai v&agrave;ng với gi&aacute; trị kh&ocirc;ng nhỏ. "Ngay từ lần đầu ti&ecirc;n nh&igrave;n thấy c&acirc;y mai v&agrave;ng, t&ocirc;i đ&atilde; bị cuốn h&uacute;t bởi vẻ đẹp v&agrave; sự uy nghi của n&oacute;. Việc sở hữu một c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ như vậy kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm tự h&agrave;o m&agrave; c&ograve;n l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm lớn trong việc bảo tồn v&agrave; chăm s&oacute;c," anh Minh chia sẻ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để đảm bảo c&acirc;y mai v&agrave;ng lu&ocirc;n ph&aacute;t triển tốt v&agrave; giữ được vẻ đẹp, anh Minh đ&atilde; đầu tư nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức v&agrave;o việc chăm s&oacute;c, tưới nước v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n định kỳ. Đặc biệt, v&agrave;o mỗi dịp Tết, anh lại cẩn thận cắt tỉa v&agrave; tạo d&aacute;ng cho c&acirc;y, gi&uacute;p c&acirc;y nở hoa đ&uacute;ng dịp, mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n tươi mới cho gia đ&igrave;nh v&agrave; những ai chi&ecirc;m ngưỡng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhờ sự chăm s&oacute;c tỉ mỉ v&agrave; tận t&acirc;m của anh Minh, c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm nhấn đặc biệt tại chợ hoa Xu&acirc;n H&agrave; Nội 2024. Nhiều người đến chợ hoa kh&ocirc;ng khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp rực rỡ v&agrave; độc mai v&agrave;ng của c&acirc;y mai v&agrave;ng, v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t người ngỏ &yacute; muốn thu&ecirc; c&acirc;y để trang tr&iacute; trong dịp Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">"Việc sở hữu v&agrave; cho thu&ecirc; c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ kh&ocirc;ng chỉ mang lại thu nhập m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p t&ocirc;i kết nối với những người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh, c&ugrave;ng nhau chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; niềm đam m&ecirc;," anh Minh t&acirc;m sự.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng 100 năm tuổi của anh Minh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống động m&agrave; c&ograve;n l&agrave; minh chứng cho t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; trong việc bảo tồn vẻ đẹp truyền thống của người Việt Nam.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sau một năm đưa về nh&agrave; vườn dưỡng c&acirc;y, cắt tỉa, tạo d&aacute;ng, c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ đ&atilde; được đưa l&ecirc;n chậu trồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tết năm 2022, c&acirc;y được Ban quản l&yacute; Di t&iacute;ch lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Gi&aacute;m, H&agrave; Nội thu&ecirc; với gi&aacute; 80 triệu đồng. "Một đại gia ở quận T&acirc;y Hồ đ&atilde; trả 300 triệu đồng để mua nhưng nh&agrave; vườn ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng b&aacute;n m&agrave; chỉ cho thu&ecirc; với gi&aacute; 110-120 triệu đồng," anh Minh n&oacute;i.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Anh Minh chia sẻ th&ecirc;m, việc cho thu&ecirc; c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nguồn thu nhập ổn định m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p quảng b&aacute; vẻ đẹp của c&acirc;y cảnh cổ thụ đến nhiều người hơn. Mỗi dịp Tết, c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ được trưng b&agrave;y tại c&aacute;c vua mai giong lon nhat ben tre c&agrave;ng l&agrave;m tăng gi&aacute; trị v&agrave; sự qu&yacute; b&aacute;u của n&oacute;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">"Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cẩn thận trong việc chọn đối t&aacute;c thu&ecirc; c&acirc;y, v&igrave; c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị vật chất m&agrave; c&ograve;n mang &yacute; nghĩa tinh thần rất lớn. Mỗi lần c&acirc;y mai v&agrave;ng được đưa đi trưng b&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n theo s&aacute;t để đảm bảo c&acirc;y được chăm s&oacute;c tốt nhất," anh Minh n&oacute;i th&ecirc;m.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng 100 năm tuổi của anh Minh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của gia đ&igrave;nh v&agrave; những người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh. Việc chăm s&oacute;c v&agrave; bảo tồn c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ n&agrave;y l&agrave; minh chứng cho t&igrave;nh y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; trong việc g&igrave;n giữ những gi&aacute; trị truyền thống của người Việt.

42.117.149.71

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

techmartin

techmartin

ผู้เยี่ยมชม

techmartin128@gmail.com

5 มิ.ย. 2567 04:59 #1

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique &rsquo;Article&rsquo; collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! amarnath helicopter booking

110.38.250.104

techmartin

techmartin

ผู้เยี่ยมชม

techmartin128@gmail.com

tech

tech

ผู้เยี่ยมชม

techmartin128@gmail.com

6 มิ.ย. 2567 06:11 #2

I&rsquo;m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. uprawnienia do wizy do Turcji, obywatele Republiki Środkowoafrykańskiej

110.38.250.120

tech

tech

ผู้เยี่ยมชม

techmartin128@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้