โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๕

561 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง 
 

จากการสำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของตำบลสิงห์ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมมีเพียงร้อยละ ๗ เท่านั้น แต่การเลี้ยงสัตว์เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ยังขาดการควบคุมสัตว์เลี้ยงให้รับวัคซีนได้ จึงเกิดปัญหาการแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้บ่อยครั้งเมื่อเกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสม และจากประวัติการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของพื้นที่ตำบลสิงห์ พบโรคนิวคลาสเซิลในสัตว์ปีก ระบาดหนักเมื่อปี ๒๕๕๗ จากการที่ผู้ประกอบการนอกพื้นที่นำลูกไก่ไข่และไก่เนื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนมาแจกและจำหน่ายในพื้นที่ โดยไม่ได้ขออนุญาตท้องถิ่น ส่งผลกระทบให้ไก่พื้นเมืองในพื้นที่ติดโรคและตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือนหรือเล้า ผู้เลี้ยงจึงไม่สามารถให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงได้ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอไทรโยค เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งกระจายวัคซีนให้กับเกษตรกรที่เข้าอบรมทำให้พื้นที่การแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยงลดน้อยลง แต่ก็ยังพบการระบาดอยู่เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักและเกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง โดยร่วมงานกับสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค โดยวางแผนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมื่อพบสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินและตรวจสอบรอยโรคในเบื้องต้น พร้อมแนะนำให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อในทันทีซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่อไป

และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
จึงจัดตั้งศูนย์กระจายววัคซีน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับวัคซีนจากหน่วยงานราชการ ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
ให้กับประชาชนที่ขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
 

 ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
 
กิจกรรมที่ ๒  สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการให้วัคซีนในสัตว์เลี้ยง

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ดังนี้
แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้รับแจ้งพบรอยโรคของลัมปี สกิล ในสัตว์ ชนิดโคเนื้อ จำนวน ๕ ตัว ของนางมัน ปานทอง ม.1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และตรวจสอบพบโคเนื้อมีลักษณะคล้ายโรคดังกล่าวจึงแจ้งให้ทางปศุสัตว์อำเภอทราบพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังจากนั้นเกษตรกรดังกล่าวได้รับการแนะนำในการรักษาตามอาการ 

ปัญหา / อุปสรรค
ยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในบางรายไม่มีการป้องกันโรคระบาดเมื่อพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ เป็นเหตุให้พื้นที่ตำบลสิงห์ยังมีการระบาดของโรคในสัตว์อยู่ตลอด

ข้อเสนอแนะในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงงานในอนาคต
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของพื้นพื้นที่ตำบลสิงห์ต่อไป

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้