โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ทุกประเทศกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซึ่งในประเทศไทย จะดำเนินการให้สำเร็จได้จำเป็นต้องมีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ดำเนินการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ามีผลสำเร็จและยั่งยืน จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ตามเป้าหมายที่จะกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงเสนอจัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีแนวทางดำเนินกิจกรรมจัดซื้อวัคซีนและขับเคลื่อนฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ควบคุมที่ขึ้นทะเบียนตามข้อมูลสำรวจรอบที่ ๑ และดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครฉีดวัคซีนที่ร่วมดำเนินการ  โดยกำหนดกิจกรรมอบรม หรือรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน

๒ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๓ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ ราย โดยมีปศุสัตว์อำเภอไทรโยคเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  

เนื่องด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ตามกำหนดช่วงเวลารณรงค์ปกติได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนได้เรียบร้อย จึงรีบดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่  ๘ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

๑ การจัดฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน

หน่วยงานปศุสัตว์อำเภอไทรโยค จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน
มีตัวแทนประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ที่ทำการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๒ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ร่วมดำเนินการเป็นฝ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕  จำนวน ๑,๙๐๐ โด๊ส (ข้อมูลสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ) และจากวัคซีนคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐ โด๊ส ดังนั้น มีวัคซีนใช้รณรงค์รวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๐ โด๊ส 

๓ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามข้อมูลสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๑  จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว  มีสัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น ๑,๗๒๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๓ ของข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data  

ปัญหา / อุปสรรค

๑ สัตว์เลี้ยงที่ขอขึ้นทะเบียนรับวัคซีนไม่ครบทุกตัว เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงบางส่วนที่เจ้าของไม่สามารถจับได้และเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วนไม่สะดวกนำสุนัขและแมวมารับวัคซีนตามช่วงเวลาที่กำหนดตามประกาศได้

๒ ในระหว่างการปฏิบัติงานพบว่า มีสัตว์เลี้ยงบางตัว ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถจับให้สัตว์อยู่นิ่งได้ในขณะฉีดวัคซีน ทำให้เกิดการสูญเสียวัคซีนได้

ข้อเสนอแนะในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงงานในอนาคต

๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้สามารถดำเนินการได้ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ สวิงจับบังคับสำหรับสุนัขและแมวที่ไม่สามารถจับได้โดยตรง สัตว์ดุร้าย ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวสัตว์ได้ และเจ้าของเองไม่สามารถจับตัวสัตว์ได้นั้น สามารถใช้สวิงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับบังคับสัตว์แทนได้ ช่วยให้สะดวกและเข้าถึงตัวสัตว์ในการดำเนินการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น โดยนำสวิงครอบตัวสัตว์ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถกระดุกกระดิกเคลื่อนตัวได้มากนักจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะถูกกัดหรือถูกข่วน

๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ปรอทแบบธรรมดา เครื่องวัด บันทึกอุณหภูมิ(data logger)

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้