โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช ประจำปี ๒๕๖๔

521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช
 

จากการสำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของตำบลสิงห์ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และจากประวัติที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่พบปัญหาการคาดแคลนน้ำทางการเกษตรถึงแม้จะมีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร แต่ก็ไม่อาจคลอบคลุมได้ทุกพื้นที่ ทำให้การทำเกษตรกรรมพบการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้งติดต่อยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ พบเพลี้ยแป้ง ไร่แดงระบาดในไร่มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังพบศัตรูพืชหนอนกออ้อย ซึ่งระบาดหนักในช่วง 2-3 เดือนหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย เป็นต้น ด้วยปัญหาดังกล่าวเกษตรกรบางรายมิอาจได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากเกษตรกรไม่ปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรในพื้นที่
ด้วยระบบการสื่อสารและความไม่รู้ไม่เข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการขึ้นทะเบียน จึงละเลยสิทธิประโยชน์และหน้าที่เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือได้เต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันศัตรูพืช ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักและเกิดความเสียหายแก่อาชีพเกษตรกรของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช เพื่อประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือกำจัดและควบคุมศัตรูพืชด้วยระบบชีววิธี ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์และหน้าที่เมื่อเป็นเกษตรกร พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในตำบล
เพื่อประเมินและตรวจสอบรอยโรคในเบื้องต้น พร้อมแนะนำให้ป้องกันศัตรูพืช 

 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ควบคุมศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ด้วยชีววิธี ดังนี้
   
๑) ลงพื้นที่รวบรวมศัตรูธรรมชาติในพื้นที่เพื่อขยายและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการระบาด
   
๒) หากศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ไม่เพียงพอให้ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพื้นที่

 
กิจกรรมที่ ๒  เฝ้าระวังและรายงานผลการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้