โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

217 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่ตรวจสอบได้  และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562