การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน3

ต่อการให้บริการ  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

   การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561

   การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

   การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

   การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2564