การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

299 จำนวนผู้เข้าชม  | 


องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการ หรือรับบริการ ผู้จัดซื้อจัดจ้าง

และประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกท่าน

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปี 2564 

ผ่าน QR Code 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31พฤษภาคม 2564