โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 (กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า)

371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 (กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า)

           นายสายยันต์  แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลสิงห์ ดำเนินกิจกรรมโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 (กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะ โดยดำเนินกิจกรรมในวันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ ขั้นตอนการปฏิบัติทำแนวป้องกันไฟ และปฏิบัติกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ ณ พื้นที่สาธารณะหลังโรงเรียนบ้านพุปลู หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 144 คน