โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2564 หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ

360 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2564
1. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการประชาสัมพันธ์ ทิ้งขยะให้ถูกที่
3. โครงการณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน
4. มาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
5. โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณะภัย
6. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ                                                                                      7. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่ที่ 4  เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ ในด้านต่างๆ
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30-20.30 น.