โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓

1910 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓
 

ด้วยอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งบำรุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึงสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
พบว่าในพื้นที่ตำบลสิงห์ มีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิด ได้แก่ ไก่พื้นเมือง แพะ
โคเนื้อ สุกร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงแพะ โคเนื้อ และสุกรเพื่อเป็นรายได้เสริม
ของครัวเรือน แต่รายได้ดังกล่าวหมดไปกับการลงทุนค่าอาหาร
และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่สูง เช่น การขาดแคลนอาหารสัตว์
การขาดพ่อแม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์ มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาด
ดังนั้น แผนงานเกษตร จึงพิจารณาความสำคัญของปัญหาดังกล่าว
เสนอจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมโคเข้ามาช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือประชาชนในพื้นที่จะสามารถสร้างทางเลือก
ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้
และสามารถเพิ่มคุณภาพยกระดับสายพันธุ์ให้กับโคเนื้อในพื้นที่เพิ่มโอกาส
ในการการตลาดให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ 
ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ดังนี้
o ดำเนินการสำรวจข้อมูลหรืออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
o ติดต่อประสานงาน พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เช่น งานผสมเทียมโค และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่
และตามภารกิจถ่ายโอน

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานผสมเทียมโคเนื้อ 
แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตามคำร้องขอรับบริการผสมเทียมโค ประจำปี ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕ ครัวเรือน 
การติดตามผลการดำเนินงานผสมเทียมโคเนื้อ
การติดตามผลการดำเนินงานผสมเทียมเมื่อปี ๒๕๖๒
จากวงจรการเลี้ยงสัตว์ของโคเนื้อ มีระยะผสมติดถึงคลอด
ใช้เวลาประมาณ ๒๘๒ วัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้บริการจนเกษตรกร
สามารถผลิตลูกโคเนื้อได้ จำนวน ๒ ตัว มีสายพันธุ์ดังนี้
๑) ลูกผสมสายเลือด บราห์มันแดง เพศเมีย จำนวน ๑ ตัว
๒) ลูกผสมสายเลือด บราห์มันแดง เพศผู้ จำนวน ๑ ตัว

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้