โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563(กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า)

360 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563

(กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า)

ดำเนินโครงการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์ หมู่ 2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 73 คน โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชุมชน รวมทั้งป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าในพื้นที่ป่าชุมชน