ออกประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะ-งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาเสือ

229 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ออกประชาสัมพันธ์โครงการ-งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2563
1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ก่อนทิ้งขยะลงถัง(การบริหารจัดการขยะ) รัมสมัครสมาชิก อถล. ประจำปีงบประมาณ 2563
2. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563
3.ให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเรบีส์
4. ให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและให้บริการรับชำระภาษีท้องที่ ภาษีอื่นๆ
5. ให้ความรู้งานควบคุมอาคาร
6.ให้ความรู้งานป้องกันสาธารณภัย
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.30-20.30 ณ หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาเสือ