ศพด.บ้านวังสิงห์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผูปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19

443 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผูปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผูปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบาดจากโรคโควิด -​19
-เพื่อรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการติดต่อของโรคระบาด
-เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
สถานที่ ณ ศพด.บ้านวังสิงห์

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์