ศพด.บ้านปากกิเลน จัดกิจกรรมโครงการการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก

385 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปากเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สามารถที่จะดูแลบุตรหลานเบื้องต้นให้ปลอดภัยจากโรคมือเท้าปาก

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑