ศพด.บ้านปากกิเลน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์เกมส์ ครั้งที่๑๓/๖๒

378 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์เกมส์ ครั้งที่๑๓/๖๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์เกมส์ ครั้งที่๑๓/๖๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑