ศพด.บ้านปากกิเลน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

500 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยสนามสร้างปัญญาทั้ง4ฐานการเรียนรู้โดยวิทยากรจากรพสต.บ้านท่ากิเลนเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้ปกครอง

 

ผู้ดำเนินงาน :
ครูปาริชาต แผลงปานและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑