ศพด.บ้านปากกิเลน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา.3.ทักษะ.สร้าง.IQ..ดี..EQ.เด่น สร้างสุขของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนา.3.ทักษะ.สร้าง.IQ..ดี..EQ.เด่น สร้างสุขของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จัดทำโครงการพัฒนา.3.ทักษะ.สร้าง.IQ..ดี..EQ.เด่น สร้างสุขของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 3 ด้าน และเพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการประเมินบุตรหลานเบื้องต้นได้ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา IQ และ EQ ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้ดำเนินงาน :

ครูวันเพ็ญ แก้วมีมากและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑