ผลการดำเนินงานโครงการอบรมและเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562

561 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมและเข้าค่ายพุทธบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้น เพื่อนำเด็ก ๆ เยาวชนในตำบลสิงห์ เข้าร่วมรับการอบรม ได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในเบื้องต้น เพื่อให้รู้ถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งการประพฤติตนในสังคมอย่างถูกต้อง ถูกกาลเทศะ เพื่อในอนาคตข้างหน้า ไม่หลงทาง ไปรับสิ่งยั่วยุและอบายมุขต่าง ๆที่มีมากมายในขณะนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาวัยรุ่นตามมา ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย ในระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562 ณ วัดทุ่งลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี