โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

306 จำนวนผู้เข้าชม  | 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา เหมื่อนทุกๆปี

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญยิ่งของการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ตลอดทั้งการร่วมอนุรักษ์และสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทยจึงได้จัดทำ โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้งานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์