โครงการส่งเสริมงานวิชาการเกษตร

575 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมงานวิชาการเกษตร 
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้มีนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รู้ค่าของดินและตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ลดต้นทุนการผลิต และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ตามโครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน ประจำปี 2562 นั้น

แผนงานการเกษตร จึงเสนอจัดทำโครงการวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาและส่งเสริมต่อยอดโครงการดังกล่าว ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แบบฝึกศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมวางแผนและ เกิดการเรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “การนำวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ปรับปรุงและบำรุงดิน” เพื่อมุ่งหวังศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดินและการแปลผลในแปลงสาธิตปลูกมันสำปะหลังจำนวน ๓ แปลง เพื่อเปรียบเทียบผลการผลิตและศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดปุ๋ยหมัก และชนิดปุ๋ยคอกแตกต่างกันหรือไม่ และเปรียบเทียบผลผลิตด้านวิธีการเพาะปลูกตามวิถีของเกษตรกรในพื้นที่กับแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักวิชาการด้านการเกษตร จำนวน ๓ แปลง และหากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลดีมากกว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและชุมชนในด้านการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกปฏิบัติ “การนำวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ปรับปรุงและบำรุงดิน”
จุดมุ่งหวัง ให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมสรุปผลร่วมกัน

กิจกรรมที่ ๒  ฝึกปฏิบัติปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงสาธิต
จุดมุ่งหวัง ให้เกษตรกรได้นำความรู้จากการฝึกอบรมมาฝึกปฏิบัติจริง ผ่านกิจรรมการเพาะปลูกมันสำปะหลังในแปลงสาธิต และติดตามผลการศึกษาในแปลงเปรียบเทียบดังกล่าวร่วมกัน เพื่อสรุปและวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานวิชาการเกษตรในด้านการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกในไร่มันสำปะหลังตำบลสิงห์ฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อรักษาทรัพยากรดิน”
วันที่ดำเนินงาน :
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้