โครงการกิจกรรมวันเด็ก

252 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ 

 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของวันเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่างผู้ปกครอง ครู และชุมชน

 ผู้ดำเนินงาน :

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์