กิจกรรมประเมินพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมประเมินพัฒนาการ

ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากิเลน ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 ผู้ดำเนินงาน :

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑