โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา2562

306 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
จัดทำโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พิธีไหว้ครู
และการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑