กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562

269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
ผู้รับผิดชอบ :
ครูวันเพ็ญ แก้วมีมาก

ผู้ดำเนินงาน :

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑