โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก

278 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยให้บุตรหลานได้เบื้องต้นสามารถลดการเกิดโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลนได้
โดยมี จนท.รพสต.บ้านท่ากิเลน เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะครู เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 


ผู้ดำเนินงาน :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑