กิจกรรมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี

496 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้กิจกรรมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม


ผู้ดำเนินงาน :

ครูปาริชาตแผลงปาน
และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ติดต่อประสานงานโทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑