โครงการออมทรัพย์ ปีการศึกษา 2561

451 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการออมทรัพย์ของปีการศึกษา2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้ดำเนินการโครงการออมทรัพย์ของปีการศึกษา2561
เพื่อคืนเงินออมทรัพย์ให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน อจ.บุญชู ทองปลาด ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน และ น.ส.สุกัญญา ศรีนิล รองประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน เป็นเกียรในการมอบเงินออมทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 

ผู้ดำเนินงาน :
ครูวันเพ็ญ แก้วมีมาก
และคณะครูทุกคนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ติดต่อประสานงานโทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑