การเข้าร่วมรับการประเมินภายนอก รอบที่สี่ จากสมศ. ผลการประเมิน 3 ด้าน

273 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรม

การเข้าร่วมรับการการประเมินภายนอก รอบที่สี่ จากสมศ.

วันที่26-27มีนาคม2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน

เข้าร่วมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ จากสมศ.

ผลการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านกระบวนการบริหารจัดการระดับดีเยี่ยม
  2. ด้านกระบวนการเสริมประสบการณ์
  3. คุณภาพผู้เรียนระดับดีมาก
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับทางศูนย์พัมนาเด็กเล็ก
นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาในแต่ละด้านต่อไป