โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

352 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

"สร้างขวัญกำลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 "

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
"สร้างขวัญกำลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562"
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กในตำบลสิงห์
และได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก อย่างมากมาย
ทำให้เด็กเกิดความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข