โครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม

539 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
"งานลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย"
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯนี้
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ประชาชน เห็นคุณค่า สิ่งดีงามของประเพณีท้องถิ่น ความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์
โดยมีหน่วยงานราชการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ ได้ร่วมจัดส่งชุดการแสดงพื้นบ้าน และมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงของหมู่บ้านอีกด้วย ในกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นวันที่ 22 พศจิกายน 2561 ณ อทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ผู้จัดทำโครงการ นายกฤษดา ผิวอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ