โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

459 จำนวนผู้เข้าชม  | 


โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ตรงกับ ขึ้น ๑๕ เดือน 3 วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการอุดมการณ์
และวิธีปฏิบัติทางศาสนาอย่างเป็นทางการ
ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สุดอีกวันหนึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำโครงการฯเพื่อเชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก