รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

424 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 ประจำปี 2561

 ประจำปี 2562

 ประจำปี 2563