โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

2293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

        เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฏาคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.สิงห์  ณ  เดือนฉาย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทิศทางการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 4.0 การปฏิบัติโดยหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/อบรมบุคลากร_2561.pdf