ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ - งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี2561

413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ไปยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2561 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศยื่นขอใบอนุญาติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปี2561.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2561 ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินปี2561.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศยื่นแบบภาษีป้ายปี2561.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศยื่นภาษีบำรุงท้องที่ปี2561.pdf

Powered by MakeWebEasy.com