โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมผสมเทียมโค)

1 ต.ค. 2561  -  30 ก.ย. 2562

 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(การผสมเทียมโคเนื้อ)

 

ด้วยอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ พบว่าในพื้นที่ตำบลสิงห์ มีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิด ได้แก่ ไก่พื้นเมือง แพะ โคเนื้อ สุกร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงแพะ โคเนื้อ และสุกรเพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน แต่รายได้ดังกล่าวหมดไปกับการลงทุนค่าอาหารและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่สูง เช่น การขาดแคลนอาหารสัตว์ การขาดพ่อแม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์ มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาด

ดังนั้น แผนงานเกษตร จึงพิจารณาความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เสนอจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมโคเข้ามาช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือประชาชนในพื้นที่จะสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ และสามารถเพิ่มคุณภาพยกระดับสายพันธุ์ให้กับโคเนื้อในพื้นที่เพิ่มโอกาสในการการตลาดให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ระยะเวลาดำเนินงาน:

๑ ตุลาคน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ติดต่อประสานงาน / ขอรับบริการ :
แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๓๔ ๖๗๐๒๕๓

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้