แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการป้องกันการทุจริตที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


 

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีที่ผ่านมา