แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนงาน

ด้านการพัฒนา

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ด้านบริการชุมชนและสังคม (ต่อ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานกำจัดขะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านการดำเนินงานอื่น
 แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลืองยประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สำรองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

บทความ แผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้